15 69%

Cuối cùng, người chiến thắng của tôi cuối cùng đã ăn cắp từ tôi thông qua người chiến thắng …! Chồng tôi, người làm việc tại Lehman, được cho là “người phục vụ công ty chậm chạp” trong nhiều năm mặc dù cùng một phong cách tiếp thị. Năm nay, tôi muốn được chuyển đến văn phòng khác. Tôi có thể nói rằng Ichikawa, người báo cáo trực tiếp với tôi, là người được giáo dục, và dù đó có phải là quyền con người hay không, tôi cũng nói rằng tôi có một câu chuyện. Tôi chân thành mong sự giúp đỡ của Giám đốc Ichikawa.